اسد مذنبی
Asad Moznebi

در کانادا وبسیاری از نقاط جهان انتخابات یعنی محک خوردن سیاستمداران و برنامه هایشان. وهرکاندیدایی سیاستمدارانه تر وعده رفع و رجوع گرفتاری های خلایق را بدهد، آخرعمری عاقبت بخیر خواهد شد.
درست برخلاف کشورما که چون مردم حق و حقوقی ندارند، انتخابات آزمایشی است الهی؛ اما نه برای سیاستمداران بلکه این خلایقند که باید امتحان پس بدهند و ثابت نمایند که آیا شایستگی دارند مورد عنایت ملاکانه قراربگیرند یا خیر؟ و جمهورباید هرچند سال یک بار درکنکور باریتعالی شرکت نماید- امتحانی که سردمداران نظام بشوخی اسم آنرا انتخابات گذاشته اند- و اگراز کنکور الهی سربلند بیرون آمدند آن وقت نماینده الله ، یعنی جناب ولی فقیه بر سرشان منت نهاده و آنان را شایسته زندگی (با اعمال شاقه) درنظام مقدس جمهوری اسلامی تشخیص خواهد داد.
به همین دلیل در آستانه انتخابات سراسری کانادا، تصمیم گرفتیم تفاوتها وشباهت های انتخابات کانادا و جمهوری اسلامی را بررسی کنیم.

1- در کانادا رای دادن یک حق است.
در مملکت ما رای دادن یک وظیفه است.

2- در کانادا صندوق رای سمبل دمکراسی است
در مملکت ما صندوق رای، صندوق صدقه است

3- در کانادا مردم به خاطر منافع و مصالح خودشان در انتخابات شرکت می کنند
در مملکت ما مردم باید برای حالگیری ازاستکبارجهانی درانتخابات شرکت نمایند

4- در کانادا سیاستمداران پس از انتخابات آلزایمر می گیرند.
در مملکت ما سیاستمدارانی انتخاب می شوند که آلزایمر گرفته باشند.

5- در کانادا سیاستمداران قبل از انتخابات به مردم وعده های شیرین می دهند.
در مملکت ما سیاستمداران قبل از انتخابات خواب های خوش می بینند.

6- در کانادا همه به صندوق رای احترام می گذارند.
در مملکت ما همه به گاو صندوق احترام می گذارند.

7- در کانادا جمهورمی تواند تدارکاتچی بشود
درمملکت ما رئیس جمهور نیزمی تواند تدارکاتچی بشود

8- در کانادا آرای باطله بی معناست
در مملکت ما باطل کردن آرا معنادار است

9- در کانادا مهاجرین سیاهی لشکرند
در مملکت ما موافقین لشکر سیاهی اند

10- در کانادا احزاب برنده انتخابات دولت تشکیل می دهند
در مملکت ما دولت تشکیل می دهند تا برنده انتخابات شوند

11- در کانادا هر حزبی رای بیشتری به دست بیاورد قدرت را در دست می گیرد
در مملکت ما هر جناحی زورش بیشتر است حکومت می کند

12- در کانادا بازندگان انتخابات اپوزیسیون محسوب می شوند
در مملکت ما بازندگان انتخابات ورشکسته سیاسی قلمداد می گردند

13- در کانادا سیاستمداران خود را نوکر مردم می دانند
در مملکت ما نوکرها خود را سیاستمدار می خوانند

14- در کانادا حق انتخاب با مردم است
در مملکت ما آنچه سیاستمداران می گویند حق است

15- در کانادا دولت پاسخگوی ملت است
در مملکت ما دولت سخنگوی ملت های جهان است.

16- در کانادا اول آرا را می شمارند بعد نتیجه اعلام می شود
در مملکت ما اول نتیجه اعلام می شود بعد آرا باطل می شود

17- در کانادا کسی از دادن رای مخالف نمی ترسد
در مملکت ما مخالف را می ترسانند تا رای بدهد

18- درکانادا سیاستمداران منت مردم می کشند تا درانتخابات شرکت کنند
در مملکت ما مردم باید ناز سیاستمداران را بکشند تا در انتخابات شرکت کنند

19- در کانادا رای دهندگان با آرامش آرای خود را به صندوق می اندازند
در مملکت ما رای گیری با کوبیدن مشت به دهان دشمن انجام می شود

20- در کانادا سیاستمدارانی که به ورطه سقوط می افتند خوار می شوند
در مملکت ما سقوط کرده ها عزیز می شوند.

21- در کانادا بعد از انتخابات صندوق آرا را مهر و موم می کنند
در مملکت ما قبل از انتخابات دهان افراد را مهر و موم می کنند

22- در کانادا غالبا، سرمایه داران سیاستمدارند
در مملکت ما اغلب سیاستمداران، مایه دارند

23- در کانادا حق و حقوق اپوزیسیون محفوظ خواهد بود
در مملکت ما حق اپوزیسیون را می گذارند کف دستش

24- در کانادا بازندگان انتخابات به رای مردم احترام می گذارند
در مملکت ما بازندگان انتخابات کاسه کوزه ها را بر سر مردم خرد می کنند

25- در کانادا سیاستمداران قبل از انتخابات باید در میان مردم ظاهر شوند
در مملکت ما سیاستمداران بعد از انتخابات فقط در تلویزیون ظاهر می شوند

26- در کانادا سود و زیان شرکت در انتخابات به جیب خود مردم می رود
در مملکت ما سودش به جیب نظام و زیانش نصیب استکبار می شود

27- درکانادا رای دهنده و کاندیدا، احساس آرامش می کنند
درمملکت ما رهبر نگران است، صدا و سیما آرامش می کند

28- در کانادا بازنده ها به برنده ها تبریک می گویند
در مملکت ما برنده ها بازنده ها را گاز می گیرند

29- در کانادا شکست در انتخابات به عملکرد سیاستمداران بستگی دارد
درمملکت ما شکست در انتخابات نتیجه تحریکات دشمن است

30- در کانادا نظرسنجی ها نتیجه انتخابات را پیش بینی می کنند
در مملکت ما خدا نیز قادر به پیش بینی انتخابات نیست

31- در کانادا هنگام انتخابات مردم به رسانه های ملی توجه می کنند
در مملکت ما درهنگامه انتخابات مردم به رادیوهای بیگانه گوش می دهند

32- در کانادا افراد بمنظور خدمت به جامعه وارد عرصه انتخابات می شوند
در مملکت ما افراد بخاطر تکلیف الهی در انتخابات شرکت می کنند

33- در کانادا افراد اول ترقی می کنند بعد سیاستمدار می شوند
در مملکت ما اشخاص وقتی سیاستمدار شدند ترقی می کنند

34- در کانادا دولت حامی مردم خودش است
در مملکت ما دولت، مردم بیگانه را حامی خود می داند

35- در کانادا سیاستمداران محبوب انتخاب می شوند
در مملکمت ما سیاستمداران محبوب معزول می گردند

36- در کانادا حزب حاکم از حمایت اکثریت برخوردار است
در مملکت ما اکثریت از حزب محکوم حمایت می کند