عامل بیماری: ویروس، نوع سرسفید و سرسیاه

میزان خطر: مسری وکشنده، ویرانگرتر ازحمله اسکندر و اعراب و مغول

علائم بیماری: خفقان، سانسور، حبس، شکنجه، اعدام، سنگسار

کشورمحل ظهور: ایران

کشورهای آلوده: عراق، لبنان، غزه، سودان، افغانستان، پاکستان، عربستان، مصرو..

ریخت شناسی ویروس: معمولا فربه و پشمالوهستند اما ریخت کوسه هم در بین آنها وجود دارد.

ساختمان ویروس: این ویروسها اشکال انحطاط یافته انگلهای داخل سلولی هستند.

ناقل بیماری: عنکبوت پا کوتای استبداد
واکسیناسیون، طریق پیشگیری، وپادزهر: دمکراسی

تاریخچه: ویروس این بیماری دردوران معاصر اولین بارتوسط انگلیسی ها درانقلاب مشروطه برای مقابله با آزادیخواهان فعال شد. سپس برعلیه مصدق بکار گرفته شد. بعدها آمریکایی ها برای مقابله با کمونیسم از آن استفاده کردند.

طریق تشخیص: این ویروس با فریب عموم درظاهربا آنتی ژنهای نوع آ مریکایی وانگلیسی جنگ دارد اما درعمل و پشت پرده با آنها مذاکره ومعامله تجاری می کند.

طریق فعال شدن: این بیماری در کشورهایی که دچار بیماری مزمن دیکتاتوری هستند به منظوراشاعه جهل وعقب ماندگی درسلولهای میزبان فعال میشودوهمزمان درخلاء نبود گلبولهای سفید مترقی وآگاه که به حبس افتاده اند دریک فرصت شش ماهه به شدت رشد کرده به تدریج کنترل اندامهای بیمار را به دست می گیرد.

طریق تکثیر: پس ازفعال شدن، فرمانده ویروسها خود را ولی و قیم اندام آلوده شده اعلام کرده، با کمک عامل ژنتیکی انصارحزب الله اقدام به ایجاد رعب و وحشت می کند. سپس برای قلع وقمع سلولهای آزادیخواه احکام مرتد سلولی ومفسد فی اندام را ابداع کرده پس ازبستن گلبولهای روزنامه ای وسرکوب ژنهایاحزاب و سازمانها وتشکلهای مقاوم، ازگله حقوق بگیران خود امت درصحنه بوجود می آ ورد.

خصوصیات آنتی ژنی ویروس: پس ازکنترل اندامهای حیاتی بیمار، ویروس ازیک طرف برای تداوم بقای خود اقدام به نظارت دائمی بر کلیه امورات سلولها میکند وهرگونه ژنهای مقاوم را به جرم محاربه با ویروس یا اقدام به براندازی ویروس نابود میکند. سپس ویروس ولی یا قیم برای فریب سلولها هر چهارسال یکبار ازمیان ویروسهای مورد اعتماد خود چند تایی را مأمور کرده تا در دادن وعده و وعیدهای خررنگ کن به سلولها با یکدیگر رقابت کنند. گماشته ای که در گول زدن سلولها رای بیشتری آورد به عنوان رئیس سلولها منصوب میشود.
از طرف دیگرویروس می کوشد بیماری خود را به بقیه جهان صادرکند. به این منظور دست به سازماندهی و کمک مالی به ویروسها در دیگر نقاط جهان میکند تا برای خود سپر ایمنی درست کند. علاوه بر آن ازهمان ابتدای فعال شدن، اقدام به گروگانگیری دیپلمات یا سلولهای خارجی از نوع رکسانا میکند تا برسرآنها با اندامهای فرنگی برسر ویروسهای اسیر خود معامله و اخاذی کند.
این ویروس در اندامهای فرنگی ارگانیسمهای بیشماررسانه ای بوجود آورده ودر کنترل افکارسلولهای مهاجر کوشا است. ویروس می کوشد جو ناامیدی و بی تفاوتی میان سلولهای تبعیدی بوجود آورد و آنها را ازعفونت بیماری منحرف کرده و به کسب و کاروزندگی خویش مشغول سازد. این ویروس سلولهای ماده را نصف سلولهای نر به حساب می آورد.

کد ژنتیکی کروموزوم ویروس: اطلاعات ژنتیکی لازم جهت تکثیر ویروسها را رمز گذاری می*کند که عبارت است از: بین سلولها تفرقه انداز وحکومت کن!

طریق کنترل بیماری: مسکن ندارد. التیام پذیرواصلاح پذیرنیست.

نواع ویروس: یاخته*های اجنبی به منظورپیشبرد سیاست زدوبند ومماشات، این ویروس را به دو نوع آ : میانه رو و ب: تند رو، و یا خندان و اخمو تقسیم بندی کرده اند. اوایل ویروس نوع ب را ویروس بنیادگرا مینامیدند. سپس نظرشان عوض شد و آن را ویروس اصولگرا یا محافظه کار نامیدند. درمقابلِ، ویروسنوع آ را ویروس اصلاح طلب نامیدند. در سال ۱۳۷۶که این ویروس پس ازدادگاه میکونوس درشرف مرگ بود، یاخته*های فرنگی تحت پوشش حمایت از ویروس نوع آ. یا خندان، منافع سرشارنفتی وگازی به جیب زدند. بخاطرآ ن حمایتها اکنون این ویروس به شدت به طریق انترگونه ای در دیگر کشورها تکثیر شده و درشرف مسلح شدن به میکروارگانیسم های اتمی است.

پادزهر وکشنده ویروس: گلبولهای سفید ستارخانی و باقرخانی

طریق درمان و ریشه کنی: پیوستن گلبولهای دانشجویی و کارگری و معلمی به گلبولهای ستارخانی وقیام عمومی و جمعی علیه ویروس.

مکانیزم عمل ویروس: بر سه پایه حلقوی زر و زور و تزویرعمل میکند. ابتدا گلبولهای سفید ضعیف را به استخدام خود درمی آورد. سپس بقیه گلبولهای مقاوم را با خشونت منکوب میکند. آنگاه عوامل خود را به شکل ضد ویروس جا می زند و شروع به انحراف یا جذب سایرگلبولهای فعال ضد خود می کند به گونه ای که خود سلولها هم در تفکیک گلبولهای ضد ویروس از گلبولهای ویروسی گیچ شوند. رمزشناخت گلبولهای ویروسی این است که آنها مثل جن از قیام سلولها وریشه کنی میترسند. ماموریت این گلبولهای ویروسی دوچیزاست: اول مخالفت ظاهری با ویروس، ودوم مخالفت واقعی با گلبولهای سفید ستارخانی. گلبولهای ویروسی مدام سایرگلبولها را ازریشه کنی وقیام می ترسانند. ویروس مرتب تبلیغ می کند که اگرریشه کن شود ویروسی به مراتب بدترشیوع پیدا خواهد کرد. گلبولهای ویروسی مدام سایرسلولها را به مدارا، مصالحه، عدم خشونت وپذیرش حاکمیت ویروس فرا می خوانند. این گلبولها سعی دارند سلولها به روزمره گی و خوردوخوراک سلولی خود مشغول باشند و عفونت ویروس را از یاد ببرند.

اخطار سازمان بهداشت جهانی: اگر ویروسی سوارغشای سلولی خری شد دیگرپایین بیا نیست! یا باید خربمیرد یا ویروس!