جناب پرزیدنت محمود احمدی نژاد


بدینوسیله اینجانب تونی بلر فرزند ادوارد به شماره شناسنامه ۵۹۸ صادره از حومه لندن از شما و ملت ایران عذرخواهی نموده و آرزومندم که مشمول بخشش الهی قرارگیرم. محمود جان به خدا قسم از روزی که این ملوانهای احمق جاسوس به آبهای شما تجاوز کردند و شما اینقدر ناراحت شدید ، دیگر خواب راحت ندارم.البته به جان ملکه قسم ، فکرش را هم نمی کردم که شما ممکن است یک دفعه این همه غیرتی شوید. راستش با مراجعه به سوابق همت و غیرتتان الان هم باورم نمی شود.

آخر عزیز من!


ـ شما سی سال است ریاست اپک را بهتان نمی دهند چیزی نمی گوئید.

ـ خسارت جنگتان را هم خوردند و رفتند ، چیزی نمی گوئید.

ـ حق و حقوق دریای خزر را هم که نمی توانید زنده کنید.

ـ از پس این شیخ های خلیج ( فارس) هم که بر نمی آئید.

ـ چینی ها مدام به هوای حمایت هسته ای ، جنس بنجل بارتان می کنند ، چیزی نمی گوئید.

ـ شرکتهای نفتی هم که دولا پهنا با شما حساب می کنند ، چیزی نمی گوئید.

ـ اتباع شما را در سراسر دنیا راه نمی دهند اگر هم بدهند انگشت نگاری می شوند، نمونه اش سفارت خودمان در تهران ، چیزی نمی گوئید .

ـ روسیه برای تکمیل این نیروگاه فکسنی بوشهر مرتب تیغتان می زند چیزی نمی گوئید.

ـ دانشگاه کلمبیا می روی کلی کلفت بارت می کنند، می خندی و آنر ا عظمت ملت ایران نشان می دهی.


خلاصه محمودجان شما ایرانی ها کارهایی می کنید که ما انگلیسیها به انگلیسی بودنمان شک می کنیم!

برادر من! نوکری آمریکا و انگلیس چه دردی داشت که رفته اید نوکر چین و روسیه شده اید؟

قربان آن هاله ات بروم از وقتی رفتی توی کار هولوکاست اینجا مرتب همه کانالهای تلویزون و روزنامه ها از هولوکاست صحبت می کنند . تمام مرغ و خروسهای انگلیس هم به هولوکاست ایمان آوردند. جان مادرت ول کن شاید تلویزیون یک کمی ما را نشان دهد.


محمود جان بدون تعارف می گویم ، از الگوی مدیریتت خیلی خوشم آمده . مخصوصا آنجائیکه خودت کاپشن می پوشی ولی به ملوانهای جاسوس ما کت و شلوار می دهی. با این کارت در ارتش ما همه داوطلب اسارت شده اند و ریزش نیروهای ما در عراق سرسام آور شده . حتی شنیده ام به نیروهای ما پیشنهاد وام ازدواج و مسکن مهر هم داده ای. فدایت شوم این کارها درسته؟

این ایده سیب زمینی مال خودت بود؟ محشر بود ، قرار است در انتخابات بعدی ما هم یک چیزی مجانی بین مردم توزیع کنیم . چه پیشنهاد می کنی ؟ با این حال اگر مانعی نداره گوردون (براون) را بفرستم تا راه حلهای مدیریت جهان و کنترل بحران اقتصادی را فشرده برایش تدریس کنی. تورم در انگلیس غوغا می کند ، شده ۴% چه کارش کنیم؟

از آنجائیکه اگر ملکه بفهمد من این نامه را برایت نوشته ام ممکن است من را مثل رکسانا صابری به جرم جاسوسی دستگیرم کند ، من این نامه را می دهم به سارکوزی که او بدهد به پوتین و پوتین هم بدهد به چاوز. چاوز هم که می آید کلاس اصول مدیریت بدهد به شما.

تو را به جان کردان قسمت می دهم که این نامه را منتشر نکنی ، حتی اگر اصلاح طلبان خائن هم پافشاری کردند این کار را نکن.

دیگر عرضی نیست امیدوارم در انتخابات موفق باشی. از طرف من و شری به منزل سلام برسان..

قربانت تونی