اسماعیل صفاریان نسب کیست ؟این پولها به کجا می رفت ؟کابینه کودتا و سرداران میلیاردی به کجا میرفتند؟همگان نام سردارمیلیاردر را خوب بیاد دارید آقای صادق محصولی وزیر فعلی کشور با بازداشتگاهاختصاصی منفی ۴ و سرداری که بدلیل مخالفتهای گوناگون نتوانست رای اعتماد مجلس رابرای وزارت نفت دریافت کند همانجائی که نفت قاچاق بفروش می رود و دلار زیر زمینیدریافت می گردد این تازه اول کار است.


در سال ۱۳۸۴ طرحی درخصوص فروش نفت قاچاق و دریافت پول سیاه خارج از سیستم بانکی بوسیله خامنه ای موردتایید قرار گرفت گر چه در سالهای قبل از آین هم این روال ادامه داشت و لی محورهایمختلفی در این راستا فعال بودند تا اینکه با تشکیل ستاد ویژه ای بنام وجوه بیتی وهمگام با طرحهای برون مرزی سپاه قدس و پیشنهاد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس کلمخازن خروجی قاچاق نفت و مواد مخدر بوسیله نفوذ قدرت خامنه ای به دست تشکیلات سپاهقدس افتاد و کل ترانزیت مواد مخدر هم به اروپا از زیر مجموعه همین تشکیلات بهرهبرداری می نمایند ، در زمانهای مختلف افراد خاصی در سر پلهای این روابط گمارده میشدند و گه گاهی هم آنها بوسیله رفتار های گونان حذف می گردیدند تا اینکه پای سردارمیلیاردر صادق محصولی در سال ۱۳۸۳ به بخش مدیریت این تشکیلات باز شد و عمده دلیلاین امر و گزینش مدیریتی این فرد آشنائی ایشان به زبان آذری و موفقت در مدیریتمالی و شرکت های تحت امرش بود، مرکز اصلی این طرح در تبریز پایه ریزی شده بود وصادق محصولی از عمده افرادی بود که توانسته بود به زیر زمین این تشکیلات راه یابد وهمه ایرانیان سقوط هلی کوپتر سپاه پاسداران در مرز ایران و ترکیه و کشته شدن اکثرفرماندهان سپاه را خوب بیاد می آورند که شروع کودتا و حذف رقیبان بود . و همینجاورود تیم کودتا رقم می خورد که کلیه صبقات تشکیلاتی سپاه را اعم از سازمان اطلاعاتسپاه و غیره تسخیر می نمایند دقیقا با برنامه که پایه های برنامه های تیم کودتا راروز به روز مستحکمتر نمود و محمود احمدی نژاد یکی از این کودتاچیان و حمالان اینراه است که زمانی در استان اردبیل مسئولیت فرمانداری را بر عهده داشت از همانزمانها با صادق محصولی به جهت دادو ستد های زیر میزی و سوابق زمان جبهه و جنگ بههم گره خوردند و اینجاست که اسماعیل صفاریان نسب که از دوستان مشترک محمود احمدینژاد و صادق محصولی بوده و در این زمان هنوز عضویت رسمی در سپاه پاسداران را داردپا به عرصه تجارت و سیاست میگذارد و همزمان با سفر به بیروت و دمشق و همکاری باسردار ملا عباسی فرمانده اسبق سپاه در لبنان پایه های پولشوئی در لبنان را به مرحلهعملیاتی در می آورند و در این مسیر در ۵ سال گذشته میلیاردها دلار ارز قاچاق را بهبیروت انتقال داده اند و با هماهنگی با فردی در سازمان اطلاعات ترکیه بنام میمت باپرداخت رسمی باج سبیل به سازمان اطلاعات ترکیه میت از مسیر ترکیه برای ترانزیت موادمخدر و دلارهای قاچاق استفاده می نمودند و بهره آن هم به جیب کودتاچیان و بیت خامنهای واریز می کردند و دلارها را به یورو با ۷۵ درصد قیمت تبدیل می نمودند تا اینکهاین مسیر مسیری مطمئن برای این کودتاچیان در آمد و با تفکر اینکه این راه همیشه ودائمی خواهد بود شکی در خیانت طرف ترکیه ای به ذهن آنان راه نداد و در سالهای ۱۳۸۴الی ۱۳۸۸ به تخمین فعلی سازمانهای اطلاعاتی حداقل ۴۹۰ میلیارد دلار از این مسیرترانزیت شده است که حداقل ۶۰ درصد آن یعنی ۳۰۰ میلیارد دلار آن به جیب سردارانکودتا و بیت خامنه ای سرازیر شده است این پوالها صرف چه کاری شده جناب رهبر؟؟؟.


حالا با یک حساب سرانگستی می توانید به نتیجه زیر رسد.


۱- حضرت نا مبارکخامنه ای در نماز جمعه فرمودند راه احمدی نژاد به راه من نزدیکتر است ؟ درستفرمودند نه ؟ .


۲- خامنه ای اصراربه حذف رقیبان روحانی خود دارد و راه ورود امام زمانش را در انباشته شدن دلارهایقاچاق نفت و ترانزیت مواد مخدر می داند که در ترکیه و سوریه سرمایه گذاری شودهمانگونه که تئوریسین آنها سردار حسن عباسی در مصاحبه هایش رسما اعلام نموده؟.


۳- خامنه ای و درراس آنها فرزندش مجتبی حکم و فتوای قطعی قتل و کودتا را صادر مینماید.؟.


۴- سازمان اطلاعاتترکیه میت تصمیم به قطع رابطه و بازداشت دو محموله آخری می گیرد که ۱۸.۵ میلیارددلار ارزش دارد.؟.


۵- چرا آقای میمتتصمیم به عدم همکاری بیشتر گرفت و او واقعا کیست ؟ آیا او هم دست نشانده سازمانموساد اسرائیل بود ؟ آیا موساد اسرائیل است که ریزش برگ درختان لبنان و سوریه وحتی ترکیه را هم محاسبه می نماید از ۵ سال عملیات پولشوئی و ترانزیت مواد مخدر بهاروپا بوسیله تیم کودتای بیت رهبری ایران و احمدی نژاد بی اطلاع بوده ؟ اگر نبودهچرا گزارش ننموده آیا سازمانهای اطلاعاتی اروپا منکر عدم بی اطلاعی این موضوع میباشند؟؟؟ قاطعانه می گویم خیر و دلایلی محکم بر این موضوعدارم............ .؟؟؟؟