پروردگار محترم

احتراماً نظربه اينكه طي بررسي هاي به عمل آمده توسط اينجانب علي رغم تمام نعمات و افاضات حضرتعالي
در مراحل مختلف زندگي به اين حقير به هيچ جايي نرسيده و موجبات شرمساري نسل بشريت را فراهم آورده ام

ممتني است پيرو تبصره سوم بند اول قرارداد آفرينش مورخ 1/1/1 منعقده في مابين ابرجد اينجانب -مشهور به
آدم و حضرتعالي استعفاي اين حقير را از مقام انسانيت بپذيريد .
بديهي است منبعد اينجانب هيچ گونه مسئوليتي در قبال انساني بودن رفتار و گفتار خويش نخواهم پذيرفت .
مستدعي است در صورت نياز به اخذ حيات لطفاً مراتب را هرچه سريعتر به اطلاع عزرائيل برسانيد.
و من ا... توفيق


رونوشت :
نكير
منكر
عزرائيل
شيطان رجيم