Page 1 of 82 123456789101151 ... LastLast
Results 1 to 25 of 2031

Thread: Events/Havades

 1. #1
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630

  Post Events/Havades

  From now, here we are going to write the events, good or bad things that happen in Iran and the world.

 2. #2
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  19 ارديبهشت - اعتماد، زن* جوان* وارد دادگاه* خانواده* تهران* مي*شود. زير لب* با خود زمزمه* مي*كند. خشم* در چهره*اش* موج* مي*زند. بسرعت* وارد شعبه* دادگاه* مي*شود و فرياد مي*زند: آقاي* قاضي* خواهش* مي*كنم*، حكم* طلاق* مرا صادر كنيد. مرا از دست* يك* انسان* نامرد نجات* بدهيد
  قاضي* زن* را به* آرامش* دعوت* مي*كند و از او مي*پرسد كه* انگيزه*اش* از طلاق* چيست*?

  او مي*گويد: شوهرم* يك* زن* بود! او مرا در ازدواج* فريب* داد و به* من* نگفته* بود كه* قبل* از ازدواج* با من*، يك* زن* بوده*!
  قاضي* با تعجب* از او مي*پرسد پس* اكنون* چطور مرد شده*?

  زن* جواب* مي*دهد: قبل* از ازدواجمان*، جراحي* كرده* و تبديل* به* يك* مرد شده*، او اين* راز را از من* پنهان* كرده* بود، ديروز وقتي* اين* راز را كشف* كردم*، نتوانستم* تحمل* كنم*. از او بدم* آمد، به* دادگاه* آمدم* تا از او بخاطر فريب* در ازدواج* جدا شوم*. آقاي* قاضي* من* ديگر نمي*توانم* با او زندگي* كنم*.

  قاضي* از او خواست* كه* ماجراي* زندگي* اش* را تعريف* كند.

  زن* جوان* آرام* روي* صندلي* مي*نشيند و مي*گويد: من* در يك* خانواده* مرفه* بزرگ* شدم*. در خانواده* با پدر و مادرم* هيچ* مشكلي* نداشتم*. درسم* را خواندم* و وارد دانشگاه* شدم*. در دوراني* كه* دانشجو بودم* با پسر جواني* به* نام* فرزاد آشنا شدم*. فرزاد پسر خوبي* بود اما وضع* مالي* خوبي* نداشت*. بعد از مدتي* به* همراه* مادرش* به* خواستگاري*ام* آمد. پدر و مادرم* در ظاهر مخالف* اين* ازدواج* بودند اما چون* اشتياق* و عشق* مرا ديدند، سكوت* كردند و گفتند هر چه* تو دوست* داري*.

  بالاخره* من* و فرزاد ازدواج* كرديم*. از همان* ابتداي* زندگي* متوجه* رفتارهاي* غيرعادي* شوهرم* شدم*. يك* روز كه* از خانه* مادرم* بر مي*گشتم* ديدم* كه* فرزاد مقابل* آينه* نشسته* و مشغول* آرايش* است*. با تعجب* علت* اين* كارش* را از او پرسيدم*. او هول* شد و گفت* براي* سرگرمي* مشغول* آرايش* شدم*. مي*خواستم* ببينم* چه* شكلي* مي*شوم*!

  من* از اين* رفتارهاي* شوهرم* بدم* مي*آمد. هر چه* به* او تذكر مي*دادم* بي*فايده* بود، علاقه* داشت* لباس*هاي* زنانه* بپوشد. رقاهاي* زنانه* انجام* دهد. حالت* و اداهايش* مثل* زن*ها بود و من* بعضي* وقت*ها فكر مي*كردم* با دوست* دخترم* زندگي* مي*كنم* به* جاي* شوهرم*!
  يك* سال* گذشت*. تا اينكه* چند روز پيش* فرزاد را در خيابان* ديدم* كه* مشغول* صحبت* كردن* با دختري* است*. عصباني* شدم*، به* خانه* مادرم* رفتم* و خواستم* از او جدا بشوم* اما فرزاد به* دنبالم* آمد و در مورد آن* دختر جوان* گفت* كه* يكي* از همكارانش* است*.باز هم* او را بخشيدم* و به* خانه* او برگشتم*. اما باز هم* متوجه* رفتارهاي* مشكوك* فرزاد شدم*. يك* بار او را تعقيب* كردم* و ديدم* كه* باز هم* با دختري* در خيابان* قدم* مي*زند. اين* بار جلو رفتم* و جلوي* همان* دختر يك* سيلي* محكم* به* گوش* فرزاد زدم*.

  فرداي* آن* روز دوست* فرزاد )همان* دختر جوان*( به* خانه* ما آمد و راز بزرگي* را برايم* فاش* كرد.

  او گفت* كه* فرزاد قبلا دختر بوده* و ما فريبا صدايش* مي*زديم*. فرزاد يك* بيمار دوجنسي* بود كه* گرايش* شديدي* به* دختر بودن* داشت*، اما دو سال* قبل* از ازدواجمان*، او طي* يك* عمل* جراحي* پسر شد. اما هنوز گرايش*هاي* زنانه* در وجودش* است*.آن* دختر جوان* يكي* از دوستان* صميمي* فرزاد )البته* فريباي* سابق*( بود! بخاطر همين* بعد از عمل* جراحي* فرزاد باز هم* با او رابطه* دارد.
  آقاي* قاضي* شوهر من* هنوز هم* بيمار است* و دچار اختلالات* رفتاري* است*. او دوست* دارد زن* باشد. حالات* و رفتارش* زنانه* است*. من* ديگر نمي*توانم* با او زندگي* كنم*، خواهش* مي* كنم* حكم* طلاق* مرا صادر كنيد.

  قاضي* پس* از شنيدن* صحبت*هاي* اين* زن* دستور داد تا شوهر او به* دادگاه* بيايد و درباره*اش* تحقيق* شود.
 3. #3
  Member RoadRunner's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Sweden
  Posts
  1,644
  kewl


  SWEDEN REPORTING: As usual.. nothing happened in this country lol
  A Good Friend Would Come And Bail You Out Of Jail..
  But A Real Friend Would Be Sitting Next to You, Saying:
  "Damn.. That Was Fun."

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 4. #4
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  lol RR
 5. #5
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Iranian Philharmonic Society

  Presents:

  Music Voyages

  1-THE WORKS OF IRANIAN COMPOSERS:

  A. Hossein, M. Hananeh,A. Mashaikhi

  and Sh. Gharechedaghi

  2- THE ROOTS OF INTERNATIONAL FOLKS

  MUSIC IN CLASSICAL MUSIC

  ( WALZ, FLAMINCO AND TANGO)

  VOCALISTS: FARIBA AFZALI AND FIERUZEH BOZORGZAD

  GITARISTS: SHAYAN PARSA AND AREF ALAVANDI

  SAXOPHONE: ALHANDRO POLIDO VIOLON: ELNAZ SOTUDEH

  CELO: CATHERINE MORTEL

  PIANISTS: HUMANN EHTEMAM - AHAD SIANATI - SANAZ SOTUDEH

  DATE: SUNDAY May 22 , 2005 AT 19.00 P.M.

  ADMISSION: $15.00

  PLACE: RED PATH HALL McGill Main campus

  MACTAVISH Metro Peel.

  PRESENTS:

  MUSIC VOYAGES
 6. #6
  Senior Member Nushabeh's Avatar
  Join Date
  Feb 2005
  Posts
  2,210
  The Barakat Trust Conference of Contemporary Iranian Art
  will take place on july 11th and 12th at the Kellogg college in Oxford University in the UK it's being held in association with the Tehran Museum of Contemporary Art


  ok man ino midunam :P

 7. #7
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Nushi jun,khabaret kheili ghadimieh .
 8. #8
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  زني* با روسري*، شوهرش* را خفه* كرد
  19 ارديبهشت - اعتماد، زني* كه* همسرش* را به* علت* اعتياد به* قتل* رسانده* بود روز پنجشنبه* در كرمانشاه* دستگير شد و به* قتل* اعتراف* كرد.

  ساعت* 19 و 10 دقيقه* روز پنجشنبه*، تلفن* مركز فوريت*هاي* پليسي* 110 كرمانشاه* به* صدا درآمد و از مرگ* مشكوك* مردي* در منزلش* واقع* در تپه* فتحعلي*خان* اين* شهرستان* خبر داد.

  پليس* در بدو ورود به* اين* منزل* با جسد مردي* حدودا 50ساله* روبرو شد كه* آؤار كبودي* وجراحات* وارده* بر گردنش* نشان* مي*دهد او را خفه* كرده*اند.

  ماموران* در ادامه* تحقيقات* خود از دوستان* و آشنايان* مقتول* دريافتند كه* او اعتياد به* مواد مخدر داشت* و چندي* پيش* نيز به* اتهام* حمل* 23 گرم* هرويين* دستگير و به* 8 سال* زندان* محكوم* شده* است* و در زمان* مرگ* به* حكم* راي*باز به* منزلش* رفته* بود.
  همسر مقتول* به* نام* شهلام* در تحقيقات* پليس* از قتل* همسرش* اظهار بي*اطلاعي* كرد و گفت*: براي* انجام* كاري* ساعاتي* در بيرون* از منزل* بوده* و زماني* كه* بازگشته* با جسد همسرش* روبرو شده* است*.

  پليس* در ادامه* تحقيقات* خود دريافت* كه* مقتول* به* نام* علي*ز به* علت* اعتياد با همسرش* درگيري* و اختلاف* داشته* است* بنابراين* آنان* در نخستين* گام* با اين* احتمال* كه* همسر متوفي* در اين* قتل* دست* داشته* باشد او را براي* تحقيقات* بيشتر به* اداره* آگاهي* منتقل* كردند.

  اين* زن* 44 ساله* پس* از دستگيري* لب* به* اعتراف* گشود و پرده* از راز قتل* همسرش*برداشت*. اودر توضيح*انگيزه* اش*از اين* قتل* به*پليس* گفت*: هميشه* بخاطر اعتياد شوهرم*پيش* آشنايان* و بستگان* سرافكنده* بودم* و او هربار كه*مواد مخدر استعمال* نمي* كرد شروع* به* فحاشي* و كتك* زدنم* مي*كرد تا اينكه* به*جرم* حمل* مواد مخدر به* زندان* افتاد.

  اين* زن* ادامه* داد: بعد از مدتي* مسوولان* زندان* با حكم* راي* باز او موافقت* كردند واو اجازه* داشت* كه* روزهاپيش*ما باشد. روز حادؤه* طبق* معمول* به* بهانه*يي* شروع* به* فحاشي* كرد و من* در يك* لحظه* از حرفهاي* ركيكي* كه* به* من* مي*زد عصباني* شدم* وبا روسري* ام*او را كشتم*. پس* از آنكه* از مرگش* مطمئن* شدم*ساعاتي* بعد پليس* را در جريان* مرگ* او قرار دادم* و از اين* حادؤه* نيز اظهار بي* اطلاعي* كردم*.گفتني* است*، اين* زن* پس* از بازسازي* صحنه* قتل* در حضور قاضي* پرونده*، تا زمان* صدور حكم* نهايي* روانه* زندان* شد.
 9. #9
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Dj Aligator &Dj Addy in Toronto05.
  Last edited by Rasputin; 11-19-2005 at 04:52 AM.

 10. #10
  Senior Member Nushabeh's Avatar
  Join Date
  Feb 2005
  Posts
  2,210
  Quote Originally Posted by RedWine
  Nushi jun,khabaret kheili ghadimieh .
  already rajebesh shanidi!!!!

 11. #11
  Member RoadRunner's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Sweden
  Posts
  1,644
  Quote Originally Posted by RedWine
  Dj Aligator &Dj Addy in Toronto05.


  "Wish i was there"
  A Good Friend Would Come And Bail You Out Of Jail..
  But A Real Friend Would Be Sitting Next to You, Saying:
  "Damn.. That Was Fun."

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 12. #12
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2005
  Age
  100
  Posts
  5,034
  redwine che avatar haaye baahaali daari. az kojaa miyaari. damet garm.

 13. #13
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  RR, man age inghad gereftari nadashtam bekhatere Iran, miraftam khodaeesh. Be man nazdike, 5 hrs drive.

 14. #14
  Senior Member Nushabeh's Avatar
  Join Date
  Feb 2005
  Posts
  2,210

 15. #15
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  IQ ageh mikhai,behet web bedam !
 16. #16
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  In IQ cheshesh hamash donbale avatar haye ino oune

 17. #17
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2005
  Age
  100
  Posts
  5,034
  are web bede ghorboone dasted.  nazanin fozool haa ro mibarand jahanam taaze giyaa.

 18. #18
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  IQ, find ur own avatars, kashk ke nist

 19. #19
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2005
  Age
  100
  Posts
  5,034
  akheh aadatame kam nemikham na nemikham.

 20. #20
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  Quote Originally Posted by IQ
  akheh aadatame kam nemikham na nemikham.
  loooooooooooooool damet garm, kheili bahal bood.


  Mibinam baziya bazi chiza ro HEFS kardana lol

 21. #21
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2005
  Age
  100
  Posts
  5,034
  loooooooooooooool

 22. #22
  Member RoadRunner's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Sweden
  Posts
  1,644
  Quote Originally Posted by Nazanin
  RR, man age inghad gereftari nadashtam bekhatere Iran, miraftam khodaeesh. Be man nazdike, 5 hrs drive.
  darket mikonam abji.. ishala hamey gereftariyat bokhore to sare doshmanet.
  A Good Friend Would Come And Bail You Out Of Jail..
  But A Real Friend Would Be Sitting Next to You, Saying:
  "Damn.. That Was Fun."

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 23. #23
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  looool inshalla, be haghe Ali

 24. #24
  Member RoadRunner's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Sweden
  Posts
  1,644
  maman bozorga yadete..
  mizadan be sinashon migoftan.


  "vaaay nane.. ishala be haghe 7 taan.."

  lol
  A Good Friend Would Come And Bail You Out Of Jail..
  But A Real Friend Would Be Sitting Next to You, Saying:
  "Damn.. That Was Fun."

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 25. #25
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Nareside be daste chap
  Age
  40
  Posts
  9,436
  loool are, az tahe del ham migoftan, chand martabe ham mizadan loool

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •