يا ابوالفضل چيست و در كدام شهر ها كاربرد عملي دارد?
.
.
.
واژه اي است که:

اصفهانيها هنگام ورود مهمان ها

اردبيلي ها براي بلند کردن اجسام سنگين

شیرازیها موقع سر کار رفتن

كاشاني ها در هنگام چاله هاي هوايي در هواپيما

و لرها از آن در پيچها به جاي ترمز استفاده مي کنند